Blog

Športová trieda 2017/2018

Vedenie ZŠ Komenského znovu plánuje otvoriť športovú triedu v budúcom školskom roku :

Vážení rodičia! V školskom roku 2017/2018 predbežne otvárame od 5. ročníka športovú triedu, v ktorej ponúkame športovú prípravu so zameraním na kolektívne športy basketbal-dievčatá a volejbal-chlapci. Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športová trieda je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania. So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy. V športovej triede Vaše dieťa čaká:
 • všestranná príprava v rámci športovej prípravy;
 • rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 2+3 hodiny týždenne;
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov;
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou;
 • využitie multifunkčného ihriska s umelou úpravou v areáli školy a telocvične, atletický štadión, plaváreň;
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho a ovocného programu;
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke školy: http://zskomsl.edupage.sk/;
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou športovou činnosťou a prepojenie školských športových aktivít s volejbalovým klubom mesta „VKM Stará Ľubovňa“ a klubom „ŠŠK Basket“
 • priaznivý vplyv fyzickej záťaže na zdravotný stav Vášho dieťaťa, zlepšenie jeho vôľových a charakterových vlastností.

Podmienky pre prijatie do športovej triedy:

1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.

2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy.

Kritériá výberu do športovej triedy: Výber talentovaných žiakov do športovej triedy 5. ročníka ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni sa uskutoční dňa 28.4.2017 od 8:00 hod. v telocvični školy formou testovania zúčastnených záujemcov. Výberu sa môžu zúčastniť žiaci 4. ročníka ZŠ so záujmom o basketbal-dievčatá a volejbal-chlapci, ktorí spĺňajú kritéria výchovy a vzdelávania. Hlavným kritériom prijatia žiaka do športovej triedy je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :
 • člnkový beh 10 x 5m (ukazovateľ rýchlosti)
 • vytrvalostný člnkový beh 20m
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • výdrž v zhybe podhmatom
 • ľah/sed
Po absolvovaní štandardných testov záujemcami výberová komisia získa informácie o ich pohybovej zdatnosti a predpokladoch na daný šport: basketbal-dievčatá, volejbal-chlapci. Podľa výsledkov testov výberová komisia stanoví poradie uchádzačov na prijatie do športovej triedy pri zohľadnení ďalších kritérií: potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka, prospech, správanie, odporúčanie učiteľa 4. ročníka. Vybraní uchádzači do športovej triedy musia absolvovať odborné psychodiagnostické vyšetrenie.

 

Prihláška na talentové skúšky do športovej triedy (5. roč.) v šk. roku 2017/2018
Zákonný zástupca ……………………………………………………… prihlasujem svojho syna/dcéru …………………………………………….., žiačku/žiaka ……………………. triedy na vykonanie talentových skúšok pre prijatie do športovej triedy v školskom roku 2017/2018.
V Starej Ľubovni ……………………………….. Podpis ………………………………………………..
*Termín doručenia prihlášky: do 25.4.2017
– osobne alebo písomne na adresu školy: ZŠ Komenského 6, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa,
– emailom: riaditelzskom@gmail.com

Nechaj odpoveď